SRD
Stowarzyszenie Rodziny Deskurów

Historia Deskurów SRD Varia Nowo¶ci

Stowarzyszenie Rodziny Deskurów zosta³o za³o¿one 13 listopada 1994 roku, w Miêdzynarodowym Roku Rodziny.  G³ównym celem SRD jest integracja cz³onków rodziny poprzez organizowanie zjazdów, badanie i opracowywanie historii rodziny, opiekê nad grobami i innymi przedmiotami historycznymi oraz zarz±dzanie stron± internetow±.

Zjazdy

Publikacje

Pomniki

Cz³onkostwo

 

Prezes                                                                                      Cz³onek Zarz±du

                             Edward Deskur                                                                              Ks. pra³at dr Pawe³ Deskur                       

Zürichstrasse 64,CH-8700 Küsnacht, Szwajcaria                                       ul. ¦wiêtojañska 1, 61-113 Poznañ

                                                                             

Tel. +41/ 44/ 912 36 00                                                                              Tel. 061/ 877 17 17

         E-mail: deskur@gmail.com                                                                         E-mail: deskur@post.pl  

 

       Edward Deskur                        ks. Paweł Deskur


© Stowarzyszenie Rodziny Deskurów 2017