SRD
Stowarzyszenie Rodziny Deskurów

Historia Deskurów SRD Varia Nowości

 

Indygenat

  

 

Kliknij aby powiększyć

 

 

Tekst Indygenatu

 

 

W Imię Pańskie Amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę.

 

My Stanisław August z Bożey Łaski Król Polski, Wielki, Xiąze Litewski; Ruski, Pruski, Mazouiecki, Zmudzki, Kijowski, Wołynski, Podolski, Podlaski, Jnflantski, Smolenski, Siewierski, y Czerniechowski.

 

Oznaymujemy tym Listem Przywilejem Naszym wszem wobec y każdemu zosobna, komu o tym teraznieyszego, y na potym będącego wieku Ludziom, wiedzieć będzie należało. Tym naybardziey sposobem wszytkie Rzeczypospolite urosły, y na naywyższym stanęły stopniu, że niemniey swych własnych Obywatelów, ale też y obcych ludzi. Cnoty y Zasługi sobie swiadczone, należytą obdarzać zwykły nadgrodą. A co naywiększa za własnych Ich przysposabiaiąc Synów przez uczestnictwo Praw, Swobód, y Przywilejów Narodowych, w jedno niby Ciało zjednoczyć onych starali się. Gdy za tym na Seymie Szczęśliwey Koronacyi Naszey, zgromadzone Rzeczypospolitey Stany same przez się, mianowicie przez Wielmożnych Hetmanow Wielkiego Xięstwa Litewskiego, z liczby takowych Mężów, Sukce,sorow, Urodzonego niegdyś Piotra Descoura Obersztlejtnanta Gwardyi Pieszey Wielkiego Xięstwa Litewskiego, idque Jana Kapitana Gwardyi Pieszey Wielkiego Xięstwa. Litewskiego Michała Chorążego Naszego~Descourow, y Braci Ich Rodzonych in minorennitate zostaiących Pawła y Hieronima Deskourow, Obersztleytnantowiczow, szlachectwo swoie z starodawney olim w Prowincyi Pikardyi będącey, a Saeculo Sexto do Prowincyi de Vivare Państwa Francuskiego się przeniosłey, y do tych czas zostaiącey Familij de Descour prowadzących y wywodzących Nam podały, y tak Przodkow Jch jakotezteraznieyszych Urodzonych Jana y Michała Deskourow Braci Starszych znakomite Zasługi, Wierność ku Nayiasnieyszym Antecessorom Naszym, jako też Nam y Krolestwu Temu, przez doswiadczone Męstwo y chwalebnie sprawowane Urzędy Woyskowe, swiadczone Nam zaleciły, tym umysłem y żądzą, abysmy Urodzonych Jana, Michała, oraz Pawła y Hieronima Deskourow in minorennitate będących Braci wszytkich miedzy sobą Rodzonych, po między Szlachtę Obywatelow Naszych przyjęli y policzyli. Przeto My STANISŁAW AUGUST KROL; nasladuiąc w tym Nayjasnieyszych Przodkow Naszych Krolow Polskich:/: ktorzy się chętnie na takie proźby skłaniali:/ Urodzonych Jana Kapitana Gwardyi Pieszey Wielkiego Xięstwa Litevyskiego Michała Chorążego Naszego, Pawła, y Hieronima Obersztleytnantowiczow Deskourow Braci między sobą Rodzonych do Jndyge­natu Krolestwa tego, na Seymie szczęsliwey Koronacyi naszey przypusćilismy z warunkiem, ażeby zacność Jmienia swego, ktorym się w Pikardyi w Państwie Francuzkim zaszczycali, na Seymie Rzeczypospolitey w Roku Tysiącznym Siedmsetnym Szesćdziesiątym Szostym nastąpić maiącym pokazali, a oraz Juramentum Fidelitatis Nam y Rzeczypospolitey przed Kanclerzami wypełnili; Gdy zatym satisfaciendo Legi Urodzeni Jan Kapitan y Michał Chorąży Deskourowie z pokazanych Dokumentow, oczewistą realność Zacnosci Jmienia swoiego na Seymiete­raznieyszym w Roku Tysiącznym Siedmsetnym Szescdziesiątym Szostym agituiącym dię dostatecznie produkowali, a oraz Juramentum Fidelitatis modo praemisso Nam y rzeczy­pospolitey wykonali, Zaczym My po dopełnioney in utroque Prawa Konstytucyi Coronationis Roku Tysiącznego Siedmsetnego Szescdziesiątego Czwartego satysfakcyi, ninieyszym Listem Przywilejem Naszym, Tych że Urodzonych Jana y Michała Deskourow z Jch Sukcessorami utriusque Sexus, za prawdziwych Jndygenow Krolestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y Prowincyi do nich należących Powagą Naszą Krolewską prawnie, y podług zwyczaju powszechnego ogłaszamy, Czyniemy, y wiecznemi czasy przyimujemy, Jm Samym y Sukcessorom onych, Prawa Prerogatywy, Przywileje, Wolności, ktore inney prawey, y z dawna Rodowitey Szlachcie, tak w Koronie Polskiey jako w Wielkim Xięstwie Litewskim, z Prawa lub zwyczaju służą nadaiemy y do nich przypuszczamy. A że Urodzeni Paweł y Hieronim Deskourowie, Oberszt1eytnantowiczowie Bracia Rodzeni zwyż rzeczonych Urodzonych Jana Kapitana, y Michała Chorążego Deskourow, in minorennitate będących, ob insufficientiam Annorum Przysięgi Konstytucyą Anni Millesimi Septingentesimi, Sexagesimi Qvarti naznaczoney wypełnić na Seymie teraznieyszym w Roku Tysiącznym Siedmsetnym Szesćdziesiątym Szostym nie mogli; Zaczym za doysciem Lat zupełnych, przed Kanclerzami, takowyż Fidelitatis Nam y Rzeczypospolitey Jurament wykonać, y wziąć Super praemissa expleta Testimonium pod Pieczęćią Rzeczypospolitey Wielkiego Xięstwa Litewskiego powinni będą y rownie zwyż wyrażoną Bracją swoią, Prerogatywą Szlachectwa Polskiego in plenaria Iuris formalitate cum Successoribus suis utriusque Sexus wiecznemi czasy gaudebunt. Ktorzy podług zwyczaju Rodowitey Szlachty tego Krolestwa, jako y innych Państw używać będą tegoż Herbu Rodowitego, ktorego dotychczas w swoim Domu y Familij de Descour; zażywali, y onym się zaszczycali: to iest na Tarczy w błękitnym Polu Gora złota Skalista, na ktorey wierzchu stoiące dwie szare Kawki, biało nakrapiane, dziubami do siebie obrocone, nad ktoremi Gwiazda także złota; Na Hełmie zaś Szyszak Koroną przyzwoitą ozdobiony, tak jako się tu vivis coloribus odmalowany specifice widzieć daie; Y ten Herb między szlachetne Herby Krolestwa Naszego wieczyście policzamy. Ktorego to HERBU zwyż wyrażeni Urodzeni Jan Kapitan Gwardyi Pieszey Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Michał Chorąży Nasz, Paweł y Hieronim Oberszt1eytenantowiczowie Gwardyi Pieszey Wielkiego Xięstwa Litewskiego Deskourowie Bracia między sobą Rodzeni, Sukcessorowie pozostali, niegdyś Urodzonego PIOTRA de DESKOURA Oberszt1eytnanta Gwardyi także Pieszey Wielkiego Xięstwa Litewskiego Legitimi Synowie, z Sukcessorami swojemi oboiey Płci, we wszelkich okolicznosciach swoich, w Publicznych lub prywatnych Expedycyach, na Pieczęciach, Pierscieniach, Kleynotach, Choragwiach, Tarczach, Namiotach, Budynkach, y na wszelkiey ruchomosci swoiey domowey, zwyczajem starożytney Szlachty Krolestwa Polskiego, podług potrzeby, lub upodobania swego, używać, y nim się zaszczycać, wolni będą wiecznymi czasy, pozwalamy; Co wszytkim generalnie, y kazdemu z osobna, komu by o tym wiedzieć należało, jakiegokolwiek Stanu, Godności, y Preeminencyi, tak Korony Polskiey, jako też Wielkiego Xięstwa Litewskiego Szlachcie y Obywatelom do wiadomośći podaiąc, przykazujemy; aby odtąd przerzeczonych Urodzonych Jana Kapitana, Michała Chorążego, Pawła y Hieronima Deskourow Obersztleytnantowiczow, y Jch prawe Potomstwo Oboiey Płći, za prawdziwą y niewątpliwą Szlachtę Polską, y Jndygenow mieli, przyięli, uznawali, y Onych że, una cum Successoribus, lllorum legitime descendentibus utriusque Sexus, przy tych że Prawach, Wolnosciach Prerogatywach Stanowi Szlacheckiemu w tym Krolestwie Naszym przyzwoitych uznawali, y aby od innych bez wszelkiey przeszkody uznawani byli, starali się, dla Łaski Naszey Krolewskiey , y z powinnosci swoiey. Jeżli by się zaś kto znalazł, ktoryby przeciwko Jndygenatowi Urodzonych Jana, Michała, Pawła y Hiemima Deskourow y Sukcessorow Jch Potomkow prawych, Powagą Seymową pozwolonemu, a ninieyszym Przywilejem stwierdzonemu, słowem lub uczynkiem powstawał, lub jakie z urąganiem czynił exprobacye, takowy jako Dectractor aliorum Nobilitati, y iako Violator Konstytucyi, karom przeciwko uwłaczaiącym Sławie Urodzeniu Szlacheckiemu w Prawach opisanym podlegać winien będzie.. Ktory to Jndygenat dla lepszey wiary, Wagi y Waloru Ręką Naszą podpisawszy, Pieczęć Wielkiego Xięstwa Litewskiego przyćisnąc, y zawieśić do niego Rozkaza1ismy Dan w Warszawie dnia XV. Miesiąca Listopada Roku Pańskiego: MDCC, LX, VI. Panowania zaś Naszego: III Roku.

 

Stanisław August Krol.

 

DIPLOMA Indygenatu Urodzonemu Janowi Kapitanowi Gwardyi Pieszey Wielkiego Xięstwa Litewskiego: Michałowi Chorążemu Jego Krolewskiey Mości, Pawłowi y Hieronimowi Obersztleytnantowiczom Gwardyi Pieszey Wielkiego Xięstwa Litewskiego Deskourom, Braci między sobą Rodzonym y Sukcessorom Ich służący.

Józef Downarowicz /Cześnik Palatinatu Oszmiańskiego/

/.... ./  Jego Królewskiej Mości y Pieczęci Wielkiego Księstwa Litewskiego Sekretarz

Manu propria

Concordat cum actis

Hylary Reszka Regent Ziemski Województwa Brzeskiego

 

Oryginał: Pergamin

 

(wymiary karty: 29 x 39,5 cm)

 

herb: 11 x 13 cm.

Do dokumentu przywieszona została pieczęć mniejsza litewska króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wyciśnięta w czerwonym wosku, o średnicy 9,2 cm. Umieszczona została w metalowej puszce oraz zawieszona na jedwabnym sznurze zielonym, ze srebnymi nitkami.

 

 


© Stowarzyszenie Rodziny Deskurów 2008